برای فرم دادن به پا ها و باسن خود این تمرین را انجام دهید.